Politiattest

Bakgrunn
Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

Hvilke opplysninger fremgår av politiattesten?
Politiattesten inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser.

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Hvem er omfattet av ordningen?
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personen behøver ikke være ansatt eller skulle ansettes i idrettslaget. Det avgjørende er om vedkommende skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det er ikke et krav at personen mottar lønn for oppdraget. Ulønnet frivillig aktivitet omfattes også av ordningen. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming vil være omfattet av ordningen.
Se nærmere om dette på NIFs hjemmeside http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Politiattest søker du elektronisk her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Ansvarlig for politiattester i Rana Turnforening
Nestleder Ellen Michalsen
eller vara: Styreleder Kristin Ludvigsen

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.